Informace o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR

Společnost Vladimír Fiveber, se sídlem Vladimírská 2459, 44001, Louny, IČ 44538367, zapsaná u MěÚ Louny, Obecní živnostenský úřad Louny Č.j.: MULN/OZU/1023/2011/DH/3 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo

Z důvodu plnění Vašich objednávek, jako je smlouva o dílo a realizace oprav na adrese zákazníka zpracováváme Vaše osobní údaje.

Na e-mailovou adresu, adresu bydliště případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány upozornění na roční prohlídku, novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo písemně. Pro rozesílání dopisů s nabídkou roční prohlídky používáme pouze ty adresy a jména zákazníků, kterým jsme kotel sami uváděli do provozu. Jedná se tedy pouze o následnou péči o zařízení související s naší osobní návštěvou při uvádění kotle do provozu. Zaručujeme se, že jsme osobní údaje nezískali žádným jiným způsobem.

Osobními údaji je Vaše Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou pro plnění smlouvy. U smlouvy o dílo tato doba bývá většinou 2 roky, tedy po tu dobu, kdy Vám držíme na dílo záruku.  Dále daňové doklady po dobu 10 let z důvodu povinnosti archivovat daňové dokumenty, což nám nařizují daňové předpisy.

S vašimi osobními údaji pracuje pouze naše firma a dále pak

  • Účetní firma Blanka Martinovská, Šeříková 1060/14, 434 01, Most, IČ: 60236078
  • Webhostingová společnost ONLINE365.cz, s.r.o., Spáčilova 3035/7, 767 01, Kroměříž, IČ: 03335496, DIČ: CZ03335496

Každý zákazník má právo na informaci, jaké osobní údaje o něm evidujeme a rovněž má právo požádat o výmaz či úpravu svých osobních údajů z naší databáze (výjma těch údajů, které musíme evidovat z důvodu daňových zákonů). Rovněž má právo požadovat výpis svých osobních údajů, které zpracováváme.